Информация за преписката

Възложител: Община Батак
Номер: 00707-2020-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.batak.bg/index.php?page=aop
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: Ремонт и рехабилитация на ул.”Стара планина” и ул.”Люлин” с.Нова Махала, Община Батак. Настоящата обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО – проектиране и изпълнение на строеж, съгласно чл. 20, ал.2, т.1 от ЗОП, ще се възложи, чрез публично състезание за определяне на изпълнител за обществена поръчка по смисъла на чл. 176-181 от ЗОП. Навсякъде, където е записано в настоящата документация „Обществена поръчка” и/или „Поръчка” и/или „Процедура”, следва да се тълкува като обществена поръчка, която се възлага по реда на ЗОП и която ще се възложи, чрез процедура Публично състезание по смисъла на чл. 176-181 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/06/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   977110   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.05.2020 г.  14.05.2020 г. 
2   977112   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.05.2020 г.  14.05.2020 г. 
3   991918   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.08.2020 г.  21.08.2020 г.