Информация за преписката

Възложител: Община Свиленград
Номер: 00040-2020-0030
Адрес на профила на купувача: https://svilengrad.nit.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на СМР за ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №12, кв. Простор, УПИ IV, кв. 315 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/06/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   977092   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.05.2020 г.  14.05.2020 г. 
2   977097   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.05.2020 г.  14.05.2020 г. 
3   1005248   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.01.2021 г.  20.01.2021 г. 
4   1017783   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.07.2021 г.  30.07.2021 г.