Информация за преписката

Възложител: Община Никопол
Номер: 00402-2020-0007
Адрес на профила на купувача: https://e-obp.eu/bp/Nikopol
Процедура: Публично състезание
Описание: Предвижда се изпълнение на два подобекта, както следва: Подобект 1: Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Никопол;. Подобект 2: Ремонт на улици в с. Черковица, с. Евлогиево и с. Дебово Подобект 1: В рамките на този подобект са предвидени за изпълнение участъци от няколко улици в гр. Никопол, както следва: > ул. „Любен Дочев“, с приблизителна дължина 400м.; > ул. „Витоша“, с приблизителна дължина 200м.; > ул. „Мусала“, с приблизителна дължина 100м.; > ул. „Христо Смирненски“, с приблизителна дължина 400м.; > ул. „Пирин“, с приблизителна дължина 400м.; Подобект 2: В рамките на този подобект са предвидени за изпълнение ремонтни работи по следните улици: > ул."Димитър Стойков" в с. Черковица, с приблизителна площ 700м2.; > път за гробищен парк в с.Евлогиево, с приблизителна площ 510м2.; > ул."Пирин" с.Дебово, с приблизителна площ 560м2; > ул. "Васил Коларов" в с. Дебово, с приблизителна площ 50м2. Пълно описание в техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/06/2020 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   977052   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.05.2020 г.  13.05.2020 г. 
2   977061   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.05.2020 г.  13.05.2020 г. 
3   994683   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.09.2020 г.  18.09.2020 г. 
4   1012771   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.05.2021 г.  17.05.2021 г.