Информация за преписката

Възложител: Община Рила
Номер: 00784-2020-0002
Адрес на профила на купувача: https://grad-rila.nit.bg/%20
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка е „Избор на изпълнител за „Реконструкция и рехабилитация на дере Рилица“ в град Рила”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/06/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   977016   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.05.2020 г.  13.05.2020 г. 
2   977017   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.05.2020 г.  13.05.2020 г. 
3   991202   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.08.2020 г.  17.08.2020 г.