Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Илинден"
Номер: 01257-2020-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.ilinden.bg/dostp-do-obschestvena-informatsiya-2.html
Процедура: Публично състезание
Описание: По обособена позиция №1 Основен ремонт на сграда със смесено предназначение с идентификатори 68134.1200.325.42 и 68134.1200.325.43 /Център за временно настаняване „Св. София“, административна сграда и търговски обекти/ Съгласно разрешение за строеж № 40/31.03.2015 г. издадено от главния архитект на Столична община, презаверено със заповед № РА51-97/28.05.2018 г. и допълнено със заповед № РА51-24/30.01.2019 г. на главния архитект на Столична община в предмета на поръчката е предвидено изпълнението на строителни дейности по част „Архитектура“, част „Конструктивна“, част „Ел. техническа“, част „Отопление и енергийна ефективност“, част „Пожаро известителна система“ / сигнално охранителна система и видеонаблюдение/, част „Геодезия“, част „ВиК“, част „Паркоустройство и благоустройство“ РЗП-7051.50 кв.м. По обособена позиция №2 –упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на строителните работи
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976957   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.05.2020 г.  13.05.2020 г. 
2   976987   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.05.2020 г.  13.05.2020 г. 
3   998827   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.11.2020 г.  03.11.2020 г. 
4   1033845   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         10.05.2022 г.  10.05.2022 г.