Информация за преписката

Възложител: Община Сливо поле, област Русе
Номер: 00701-2020-0002
Адрес на профила на купувача: http://slivopole.bg/zop/order/2020-003
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка включва извършване на строително- монтажни работи за изграждане на дъждовна канализация в района на кръстовищата на ул."Цар Борис I" с улици „Люлин” и "Весела" в с.Ряхово, за отводняване на общинските терени застрашаващи жилищни домове от наводняване. Обектът е III-та категория. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в ЧАСТ II. „Техническата спецификация“, както и в инвестиционния проект, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/06/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976961   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.05.2020 г.  13.05.2020 г. 
2   976962   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.05.2020 г.  13.05.2020 г.