Информация за преписката

Възложител: Община Свиленград
Номер: 00040-2020-0029
Адрес на профила на купувача: https://svilengrad.nit.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: Настоящата обществена поръчка предвижда ремонт на два броя сгради на „ПГССИ Христо Ботев“, находящи се в УПИ I – 1461, кв. 77 по плана на гр. Свиленград. Застроената площ на основната сградата е 1509 м2, а застроената площ на учебната сграда е 295 м2. Обектът е четвърта категория. Предвижданите строително-ремонтни дейности на сградата са в част Архитектура, Енергийна ефективност, Електротехническа, Пожарна безопасност и ОВК. Пълно описание на предвидени дейности са представени в Техническата спецификация – Приложение №5 към документацията за участие в обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/06/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976945   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.05.2020 г.  13.05.2020 г. 
2   976955   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.05.2020 г.  13.05.2020 г. 
3   1000259   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.11.2020 г.  20.11.2020 г. 
4   1032180   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.03.2022 г.  23.03.2022 г.