Информация за преписката

Възложител: Община Велико Търново
Номер: 00073-2020-0028
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/800
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Закриване и рекултивация на на депо за твърди битови отпадъци в землището на с. Шереметя, Община Велико Търново. Рекултивацията на депото ще се извърши на два етапа - техническа и биологична рекултивация. Техническата и биологичната рекултивация включват дейностите, посочени в техническото задание.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976931   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.05.2020 г.  13.05.2020 г. 
2   992550   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.08.2020 г.  31.08.2020 г.