Информация за преписката

Възложител: Община Баните, област Смолян
Номер: 00603-2020-0006
Адрес на профила на купувача: https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/municipality/customer-profile/customer-profile-from-16042016/public-competition/publs023/publs023
Процедура: Публично състезание
Описание: „Изграждане на помпена станция и черпателен резервоар на Сондаж № 3ХГ – съоръжение на техническата инфраструктура в ПИ 44402.500.500 по плана на село Баните, община Баните, област Смолян“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976888   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.05.2020 г.  13.05.2020 г. 
2   976893   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.05.2020 г.  13.05.2020 г. 
3   992320   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.08.2020 г.  26.08.2020 г.