Информация за преписката

Възложител: Община Харманли
Номер: 00056-2020-0007
Адрес на профила на купувача: https://harmanli.nit.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: В рамките на обществената поръчка предстои рехабилитация на две улици:На база на готов и одобрен от гл. архитект на община Харманли, инвестиционен проект, избран от община Харманли по реда на ЗОП строител от ще изпълни: „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Климент Охридски", град Харманли, обл. Хасково, с дължина 275м и площ за ремонт, вкл. зауствания 2943м2, в т.ч. - Подготвителни работи, Земни работи, Асфалтови работи, Пътни работи, Пътни знаци и маркировка и др. На база на готов и одобрен от гл. архитект на община Харманли, инвестиционен проект, избран от община Харманли по реда на ЗОП строител от ще изпълни: „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Харманли, обл. Хасково”, с дължина 366м и площ, вкл. зауствания 2531м2, в т.ч. - Подготвителни работи, Земни работи, Асфалтови работи, Пътни работи, Пътни знаци и маркировка и др. Одоберните инвестиционни проекти са неразделна част от техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976733   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.05.2020 г.  12.05.2020 г. 
2   976737   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.05.2020 г.  12.05.2020 г. 
3   978050   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         19.05.2020 г.  19.05.2020 г. 
4   1019759   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         31.08.2021 г.  31.08.2021 г.