Информация за преписката

Възложител: Топлофикация - Сливен ЕАД
Номер: 00198-2020-0001
Адрес на профила на купувача: http://toplo.sliven.net/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предварително подравняване на терена за депониране, изгребване на сгуропепелни маси от площадка за предварително съхранение (ППС „А”) с последващо транспортиране, разстилане и уплътняване в депо за неопасни отпадъци, извозване от основна площадка на материал (сгур) за изграждане на обсадни диги от сгурен материал и опръстяване на външната част на обсадни диги.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/06/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976682   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.05.2020 г.  12.05.2020 г. 
2   976684   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         12.05.2020 г.  12.05.2020 г. 
3   987994   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         17.07.2020 г.  17.07.2020 г. 
4   1024585   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.12.2021 г.  02.12.2021 г.