Информация за преписката

Възложител: Община Трън
Номер: 00147-2020-0007
Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/site/page.php?27
Процедура: Публично състезание
Описание: В предмета на поръчката са включени строително-ремонтни дейности, свързани с необходимостта от подмяна на част от водопроводна мрежа на с. Лева река, община Трън в съответствие с приложената към настоящата документация техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976658   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.05.2020 г.  12.05.2020 г. 
2   976661   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.05.2020 г.  12.05.2020 г. 
3   991457   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.08.2020 г.  19.08.2020 г. 
4   1023799   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.11.2021 г.  17.11.2021 г.