Информация за преписката

Възложител: "Софийска вода" АД
Номер: 00435-2020-0027
Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на договора е Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО). Работите ще се извършват на територията на Столична Община. Изпълнителят се задължава да осигури необходимите работна ръка, транспорт, съоръжения, механизация, оборудване и материали с цел качествено изпълнение и в срок на възложени от Възложителя работи съобразно разпоредбите на настоящия Договор. Изпълнителят се задължава да изпълнява работите по Договора в сроковете определени съгласно Таблица № 1 – „Време за реагиране” от т.8 от Раздел А: „Техническо задание – предмет на Договора”. Изпълнителят се задължава да осигури постоянно 24-часово аварийно реагиране при спешни ситуации, когато и както бъде изискано от Възложителя. На Изпълнителя не са гарантирани количества на възлаганите работи по договора.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/06/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976578   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.05.2020 г.  14.05.2020 г. 
2   976579   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     12.05.2020 г.  14.05.2020 г. 
3   1000659   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     25.11.2020 г.  30.11.2020 г. 
4   1008467   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     01.03.2021 г.  04.03.2021 г. 
5   1009775   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     22.03.2021 г.  25.03.2021 г. 
6   1034647   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     30.05.2022 г.  02.06.2022 г.