Информация за преписката

Възложител: Община Гулянци
Номер: 00309-2020-0003
Адрес на профила на купувача: https://gulyantsi.bg/bg/profil-na-kupuvacha
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка е: "Извършване на СМР - Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация - Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен". Предвидените за извършване дейности са посочени в техническата спецификация и изготвения проект, достъпни в профила на купувача на община Гулянци.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976356   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.05.2020 г.  11.05.2020 г. 
2   976359   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.05.2020 г.  11.05.2020 г. 
3   993080   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.09.2020 г.  02.09.2020 г. 
4   1021989   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.10.2021 г.  14.10.2021 г.