Информация за преписката

Възложител: Община Белово
Номер: 00112-2020-0002
Адрес на профила на купувача: http://belovo.eu/index.php/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Процедура: Публично състезание
Описание: В предмета на обществената поръчка са включени строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Белово. Предвижда се текущ ремонт и рехабилитация на следните улици: - Ул. „Яденица” – град Белово; - Ул. „Левке” – град Белово - ул. „42-ра” – село Сестримо; - Ул. „43-та” – село Сестримо; - Ул. „45-та” – село Сестримо; - Ул. „31-ва” – село Сестримо - Ул,,7-ма,, - село Мененкьово; - Ул. „Дунева махала,,- село Момина клисура - Ул,,16-та,, - село Момина клисура Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация и проектна документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976240   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.05.2020 г.  08.05.2020 г. 
2   976241   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.05.2020 г.  08.05.2020 г.