Информация за преписката

Възложител: Община Ябланица
Номер: 00818-2020-0004
Адрес на профила на купувача: http://new.yablanitsa.org/main.php?module=aop2&nid=11
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на поръчката включва извършване на аварийно-възстановителни работи според изготвен технически проект за обект: „Аварийно-възстановителни работи по почистване и възстановяване на проводимостта на речно корито, приток на р. Вит, в регулационните граници на с. Малък извор, община Ябланица”. Участъкът от коритото на притока на река Вит се намира в регулационните граници на с. Малък извор, община Ябланица. Налага се извършването на дейности по почистване и възстановяване на проводимостта на дерето. СМР, които следва да се извършат включват изкореняване на млади дървета и храсти за площ от 7986 м2, в т.ч. товарене и извозване и извозване до депо на 10км, Машинно разриване на земни и скални маси - 798,6 м3, Изсичане на дървета, включително натоварване и извозване на депо – 159 бр.; механизиран изкоп на земни и скални маси с багер на самосвал - 798,6 м3, Механизирано профилиране на речното корито - 7986 м2; Превоз на земни и скални маси с камион до депо на 10 км - 798,6 м3.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/05/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975983   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.05.2020 г.  07.05.2020 г. 
2   975987   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.05.2020 г.  07.05.2020 г.