Информация за преписката

Възложител: Община Ардино
Номер: 00532-2020-0021
Адрес на профила на купувача: http://www.ardino.bg/?pid=4,op1
Процедура: Публично състезание
Описание: Предвижда се водоснабдяване на с. Търна, водоснабдяване на мах. Ослец, Голица и Карабаш в с. Млечино, водоснабдяване на с. Боровица - Стар читак, Горен Мировец и център, както и изграждане на резервоар 25 м3 за питейна вода в мах. Азманлар, с. Светулка и резервоар 50 м3 за питейна вода в с. Търносливка, общ. Ардино.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/05/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975904   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.05.2020 г.  07.05.2020 г. 
2   975905   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.05.2020 г.  07.05.2020 г. 
3   987590   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.07.2020 г.  14.07.2020 г. 
4   1002019   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.12.2020 г.  10.12.2020 г.