Информация за преписката

Възложител: Община Поморие
Номер: 00712-2020-0007
Адрес на профила на купувача: https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=468
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие по три обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975742   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.05.2020 г.  07.05.2020 г. 
2   975743   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.05.2020 г.  07.05.2020 г. 
3   1017447   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.07.2021 г.  29.07.2021 г.