Информация за преписката

Възложител: Община Златоград
Номер: 00183-2020-0002
Адрес на профила на купувача: https://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=205
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на строително ремонтни и монтажни работи с цел подобряване и възстановяване на транспортно експлоатационните качества на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението. Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: • демонтажни работи; • доставка на необходимите материали и оборудване; • строителни и монтажни работи; • контролни измервания, единични, комплексни и приемни изпитания изпълнявани от лицензирани органи; • гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни работи. Предметът на настоящата обществена поръчка включва 4 обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/05/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975630   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.05.2020 г.  05.05.2020 г. 
2   975638   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.05.2020 г.  05.05.2020 г. 
3   993964   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.09.2020 г.  11.09.2020 г. 
4   1005391   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.01.2021 г.  21.01.2021 г. 
5   1008122   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.02.2021 г.  23.02.2021 г.