Информация за преписката

Възложител: Община Ябланица
Номер: 00818-2020-0003
Адрес на профила на купувача: http://new.yablanitsa.org/main.php?module=aop2&nid=11
Процедура: Публично състезание
Описание: Обществената поръчка предвижда извършване на инженеринг. Инвестиционният проект трябва да включва части “Геодезия”, “Конструктивна”, “Хидрология”, “Геология”, “Временна организация и безопасност на движението”, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, Сметна документация и трябва да бъде изготвен в съответствие с разпоредбите на ЗУТ, НАРЕДБА № 4/21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИП и приложимата нормативна уредба.Предвиждат се мерки по СМР, описани по обособените позиции. По време на строителството избраният изпълнител следва да осигури авторски надзор по реда на чл. 162 от ЗУТ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975551   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.05.2020 г.  04.05.2020 г. 
2   975559   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.05.2020 г.  04.05.2020 г.