Информация за преписката

Възложител: Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи - МВР, гр. София
Номер: 02443-2020-0016
Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача
Процедура: Открита процедура
Описание: Обектът на обществената поръчка е извършване на ремонтни дейности на водопроводна инсталация и реновиране на санитарни възли в сграда на ГДПБЗН, находяща се в гр. София, ул. „Пиротска“ № 171А
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/06/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975533   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.05.2020 г.  07.05.2020 г. 
2   975536   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.05.2020 г.  07.05.2020 г. 
3   993764   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2020 г.  14.09.2020 г. 
4   1013351   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.05.2021 г.  25.05.2021 г.