Информация за преписката

Възложител: Община Трън
Номер: 00147-2020-0006
Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/site/page.php?27
Процедура: Публично състезание
Описание: „Основен ремонт детска градина „Ален мак“ - гр. Трън“. Основни дейности: Топлинно изолиране на вътрешните стени, подмяна на осветителни тела, мълниезащита инсталация, доставка и монтаж на съоръжения и материали, направа покрив на топла връзка, котелно помещение и склад. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975434   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.05.2020 г.  04.05.2020 г. 
2   975435   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.05.2020 г.  04.05.2020 г. 
3   995096   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.09.2020 г.  25.09.2020 г. 
4   1023829   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.11.2021 г.  18.11.2021 г.