Информация за преписката

Възложител: Община Смядово
Номер: 00627-2020-0004
Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: Пълна и детайлна Техническа спецификация и специфициране на конкретните видове работи и съответните необходими количества за изпълнението им е отразено в изготвената и приложена Техническа спецификация, както и в одобрената техническа документация - инвестиционни проекти, с приложени обяснителни записки и количествени сметки, които са достъпни в профила на купувача на община Смядово.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/05/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   972994   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.04.2020 г.  21.04.2020 г. 
2   973010   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.04.2020 г.  21.04.2020 г.