Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Маджарово към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2020-0047
Адрес на профила на купувача: http://uidp-sliven.com/procedures/4141
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП ДГС Маджарово за срок от 24 месеца”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   969780   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.03.2020 г.  02.04.2020 г. 
2   969782   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.03.2020 г.  02.04.2020 г. 
3   972542   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     15.04.2020 г.  21.04.2020 г. 
4   990516   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.08.2020 г.  13.08.2020 г.