Информация за преписката

Възложител: Основно училище /ОУ/ "Кочо Чистеменски" - гр. Пловдив
Номер: 02452-2020-0001
Адрес на профила на купувача: http://chestemenski.com/?page_id=10
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Обществената поръчка включва доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за децата от подготвителните групи и учениците от I до VII клас в ОУ "Кочо Честеменски" - гр.Пловдив, за учебната 2020/2021г. по осем обособени позиции: ОП № 1 - Издателство "Архимед 2" ЕООД; ОП № 2 – Издателство „Бит и техника” ООД; ОП № 3 - Издателство "Клет България" ООД; ОП № 4 - Издателство "Просвета - София" АД; ОП № 5 - Издателство "Пиърс Едюкейшън Лимитид", представлявано от "С.А.Н. - ПРО" ООД; ОП № 6 - Издателство „Макмилан Пъблишърс” ООД, представлявано от "Инглиш Бук Сентър" ООД; ОП № 7 – „Издателска къща Рива” АД и ОП № 8 – Издателство „Нова звезда – 2000” ЕООД”. Необходимите количества за всяка обособена позиция са подробно посочени в конкретни заявки по представената бланка от всяко издателство, като общата стойност на обществената поръчка възлиза на общо 32 954,85 лева без ДДС, разделени по позиции, както следва: За ОП № 1 – 2 387,00 лв. без ДДС; За ОП № 2 – 290,07 лв. без ДДС; За ОП № 3 – 26 681,25 лв. без ДДС; ОП № 4 – 1 022,83 лв. без ДДС; за ОП № 5 – 193,00 лв. без ДДС; за ОП № 6 – 476,80 лв. без ДДС; за ОП № 7 – 1 825,90 лв. без ДДС и за ОП № 8 – 78,00 лв. без ДДС.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   968414   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.03.2020 г.  26.03.2020 г. 
2   972791   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.04.2020 г.  21.04.2020 г.