Информация за преписката

Възложител: Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките
Номер: 04147-2020-0002
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/iict.bas-739/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“. Включва закупуване на самолетни билети във всички категории на икономичната класа за редовни двупосочни полети по различни дестинации в Европа и извън Европа, както и за еднопосочни при необходимост. Осигуряване на хотелско настаняване в страната, в Европа и извън Европа за нуцдите на проект BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” с две обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/06/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   967795   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.03.2020 г.  27.03.2020 г. 
2   967798   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.03.2020 г.  27.03.2020 г. 
3   975176   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     30.04.2020 г.  04.05.2020 г. 
4   998929   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.11.2020 г.  09.11.2020 г. 
5   999523   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.11.2020 г.  13.11.2020 г. 
6   999707   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.11.2020 г.  16.11.2020 г. 
7   1000191   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.11.2020 г.  23.11.2020 г. 
8   1000816   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.11.2020 г.  30.11.2020 г. 
9   1001526   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.12.2020 г.  07.12.2020 г. 
10   1002247   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.12.2020 г.  17.12.2020 г. 
11   1012748   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
12   1012764   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
13   1014069   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.06.2021 г.  07.06.2021 г. 
14   1014348   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
15   1014795   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.06.2021 г.  21.06.2021 г. 
16   1014821   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.06.2021 г.  21.06.2021 г. 
17   1046721   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2024 г.  26.01.2024 г. 
18   1046722   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2024 г.  26.01.2024 г. 
19   1046726   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2024 г.  26.01.2024 г. 
20   1046728   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2024 г.  26.01.2024 г. 
21   1046750   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.01.2024 г.  29.01.2024 г. 
22   1046751   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.01.2024 г.  29.01.2024 г. 
23   1046783   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.01.2024 г.  02.02.2024 г. 
24   1046784   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.01.2024 г.  31.01.2024 г. 
25   1046785   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.01.2024 г.  02.02.2024 г. 
26   1046794   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.01.2024 г.  30.01.2024 г. 
27   1046795   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.01.2024 г.  30.01.2024 г. 
28   1046813   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2024 г.  31.01.2024 г. 
29   1046828   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2024 г.  31.01.2024 г. 
30   1046837   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2024 г.  31.01.2024 г. 
31   1046846   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2024 г.  31.01.2024 г.