Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Видин
Номер: 00974-2020-0001
Адрес на профила на купувача: https://vik-vidin.com/?p=10447
Процедура: Открита процедура
Описание: Избор на изп-л за упражн. на независим стр. надзор и оценка на съответствието на раб. проект и изпълн. функциите на инженер по см. на дог. условия по ФИДИК за обекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обос.територия обслужвана от „ВиК - ВИДИН” ЕООД, гр. Видин” по 2 обособени позиции. ...Продължава от поле II.1.1) "Наименование": "...ФИДИК за обекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК - ВИДИН” ЕООД, гр. Видин” по 2 обособени позиции: Об. позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК за обект „Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1”, Об. позиция № 2 – „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   966593   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.03.2020 г.  23.03.2020 г. 
2   966594   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     19.03.2020 г.  23.03.2020 г. 
3   973737   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.04.2020 г.  27.04.2020 г. 
4   1013540   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     26.05.2021 г.  31.05.2021 г.