Информация за преписката

Възложител: Община Ловеч
Номер: 00169-2020-0009
Адрес на профила на купувача: https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf
Процедура: Открита процедура
Описание: ПРОДЪЛЖАВА ОТ II.1.1...гр. Ловеч“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ Площта на обекта е 4902 м2. Обектът е четвърта група, четвърта категория съгл. чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ. Обхват на услугата – Строителен надзор с ивеститорски функции при изпълнение на СМР. Изпълнителят упражнява строителен надзор по време на строителството в рамките на задължителния обхват, посочен изрично в чл. 168 от ЗУТ. Изпълнителят контролира качеството на доставяните и влагани в строежа строителни материали и продукти. Изпълнителя упражнява контрол на количествата на изпълнените СМР.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/05/2020 18:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   965305   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.03.2020 г.  19.03.2020 г. 
2   965366   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.03.2020 г.  19.03.2020 г. 
3   972751   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     16.04.2020 г.  21.04.2020 г. 
4   997800   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.10.2020 г.  26.10.2020 г. 
5   1034994   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.06.2022 г.  06.06.2022 г.