Информация за преписката

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"
Номер: 00640-2020-0014
Адрес на профила на купувача: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: С възлагането на обществената поръчка са цели да се осигури „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на лабораторна и измервателна апаратура за лабораторен комплекс «Наноструктурирани материали и Дисперсни системи» във Факултет по химия и фармация на СУ, обособена в следните позиции: 1. Об.П 1 „Оптична приставка (микроскопски модул) за реометър“, 2. Об. П. 2 "Елипсометър с БАМ за определяне и визуализация на обекти с малки латерални размери“, 3. Об. П. 3 "Диференциален термичен анализатор с термогравиметрия и мас-спектрометър“, 4. Об. П. 4 "Настолен Сканиращ електронен микроскоп“. Изпълнението на поръчката включва 3 етапа. 1) Доставката на апаратурата в (ФХФ) на СУ ”. 2) Инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на апа-та от квал. персонал на участника. 3) Обучение за уп-ние от квал. персонал на участника. Подробно описание на изискванията към изпълнението на поръчката, пар-те на АПАРАТУРАТА, количествата и стой-те в част II. „ИЗИСКВ. КЪМ ИЗПЪЛ. ТЕХ. СПЕЦ. от Д-цията
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/06/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   965194   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.03.2020 г.  16.03.2020 г. 
2   965246   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.03.2020 г.  16.03.2020 г. 
3   973766   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.04.2020 г.  27.04.2020 г. 
4   995349   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.09.2020 г.  01.10.2020 г.