Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование: СБАЛНП/
Номер: 00826-2020-0003
Адрес на профила на купувача: https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка включва дейности по извънгаранционно абонамантно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на възложителя, необходима за изпълнение на лечебната дейност в МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД. В рамките на обществената поръчка се съдържат 74 обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация на документацията на обществената поръчка.Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура, включва: профилактика и проверка на технико-експлоатационните характеристики на апаратурата, в обем и обхват, в съответствие с изискванията на производителя и действащите разпоредби за качество и безопасна експлоатация на медицинската апаратура; диагностика и отстраняване на повреди, възникнали в хода на експлоатация на апаратурата и настройка и калибровка на апаратурата в съответствие с техническите изисквания на производителя. Доставката на резервни части не е предмет на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/03/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   962981   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.03.2020 г.  04.03.2020 г. 
2   962985   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.03.2020 г.  04.03.2020 г. 
3   991221   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.08.2020 г.  18.08.2020 г. 
4   995250   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.09.2020 г.  28.09.2020 г. 
5   996272   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.10.2020 г.  07.10.2020 г. 
6   996960   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.10.2020 г.  14.10.2020 г. 
7   999834   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.11.2020 г.  16.11.2020 г. 
8   1038147   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.09.2022 г.  27.09.2022 г. 
9   1039063   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.10.2022 г.  31.10.2022 г. 
10   1039236   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.11.2022 г.  07.11.2022 г. 
11   1039237   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.11.2022 г.  07.11.2022 г. 
12   1039238   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.11.2022 г.  07.11.2022 г. 
13   1039266   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.11.2022 г.  08.11.2022 г. 
14   1039559   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.11.2022 г.  18.11.2022 г. 
15   1039563   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.11.2022 г.  18.11.2022 г. 
16   1039620   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.11.2022 г.  22.11.2022 г. 
17   1040262   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.12.2022 г.  15.12.2022 г.