Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0034
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/79
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Предмет на Обособена позиция № 1 „Осигуряване на физическа охрана на Регионална лаборатория – Плевен“ е осъществяване на 12-часова /нощна/ невъоръжена физическа охрана за времето от 19:00- 07:00ч. в работни дни и денонощно в почивни и празнични дни на Регионална лаборатория- Плевен. Обособената позиция № 1 с прогнозна стойност 120 000 лв. (сто и двадесет хиляди лева) без ДДС. Предмет на Обособена позиция № 2 „Осигуряване на охрана чрез СОТ на имущество на Изпълнителна агенция по околна среда“ е Осигуряване на охрана с технически средства и опазване на имуществото, съхранявано в 15 (петнадесет) автоматични станции за мониторинг на води (АСМВ), 28 (двадесет и осем) автоматични измервателни станции за контрол качеството на атмосферния въздух (АИС за ККАВ) и 2 (два) ръчни пробовземни пункта за мониторинг на атмосферния въздух. Прогнозната стойност на обособена позиция № 2 е 100 000 лв. (сто хиляди лева) без ДДС. На основание чл. 5 от ППЗОП във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОП, Възложителят си запазва правото да възложи „опция за допълнителни услуги“, в размер до 30 000 лв. (тридесет хиляди лева) без ДДС от прогнозната стойност на Обособена позиция № 2, в случай че настъпи необходимост от възлагане на допълнителни обекти за охрана чрез СОТ, както и при необходимост от техническа обезпеченост на съществуващата сигнално-охранителна техника.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   951006   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.12.2019 г.  23.12.2019 г.