Информация за преписката

Възложител: Институт по микробиология "Стефан Ангелов" към Българска академия на науките /БАН/
Номер: 01482-2019-0005
Адрес на профила на купувача: http://microbio.bas.bg/wordpress/index.php/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-2019-g/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка „Доставка на химикали, среди и добавки, ензими, различни тестове и китове, пластмасови лабораторни изделия, специфични реактиви, реактиви за молекулярна биология, антитела и конюгати, лабораторни пипети и аксесоари, продукти за полимеразно-верижна реакция, необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти” , финансирани от ФНИ: ДН 11/11, ДН 11/5, ДН 01/1, ДН 03/3, Б 02/29, ДН 03/11, ДН 11/2, КП-06/17, КП-06-Русия-5, ННП „Храни и здраве”, ЕКА-NL/SC, както и докторантски проекти.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/01/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   950571   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.12.2019 г.  23.12.2019 г. 
2   950578   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.12.2019 г.  23.12.2019 г.