Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0033
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/78
Процедура: Публично състезание
Описание: Основната цел на проекта е провеждане на мониторинг с цел събиране на данни за оценка на състоянието на земноводни и влечуги с национална значимост, обекти от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/02/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   949902   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.12.2019 г.  17.12.2019 г. 
2   949905   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.12.2019 г.  17.12.2019 г. 
3   957943   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         03.02.2020 г.  04.02.2020 г.