Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/
Номер: 00516-2019-0007
Адрес на профила на купувача: http://www.gli.government.bg/page.php?c=110
Процедура: Публично състезание
Описание: Обект на поръчката е избор на изпълнител за осигуряване на 98 броя двупосочни самолетни билети за превоз на пътници и багаж с включени летищни такси, такси за сигурност, медицинска застраховка и други такси, както и такива, установени от местните законодателства за нуждите по изпълнението на проект „Сътрудничество за достойни условия на труд" до следните дестинации: България, Норвегия, Румъния, Естония и Литва.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/01/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   948727   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.12.2019 г.  11.12.2019 г. 
2   948731   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.12.2019 г.  11.12.2019 г. 
3   969393   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.03.2020 г.  30.03.2020 г. 
4   1031039   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г.