Информация за преписката

Възложител: Община Смядово
Номер: 00627-2019-0009
Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/
Процедура: Открита процедура
Описание: Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнители, които да извършват доставки на хранителни продукти за нуждите на детски градини в гр.Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДПЛПР с.Черни връх, ЗЖЛПР в с. Янково, ЗЖЛПР №1, №2 и №3 в гр.Смядово, ЦНСТПЛУИ с.Веселиново, ОП „ЧОБиО“ гр. Смядово, ДЦПЛУ в гр. Смядово, ДЦСХ в гр. Смядово по обособени позиции, за срок до 31.12.2023 год., считано от датата на подписване на съответните договори. На основание чл. 47, ал. 4 от ЗОП, органите от които може да се получи необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, са както следва: -МТСП – http://www.mlsp.government.bg/; -АЗ – http://www.az.government.bg/; -ИА „Главна иинспекция по труда” – http://www.gli.government.bg/; - НЗОК -. http://www.nhif.bg/; - НАП - www.nap.bg - НОЙ - www.nssi.bg МОСВ - www.moew.government.bg РИОСВ - www.riew.org
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/01/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   946163   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.11.2019 г.  29.11.2019 г. 
2   946164   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.11.2019 г.  29.11.2019 г. 
3   947369   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.12.2019 г.  05.12.2019 г. 
4   965903   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.03.2020 г.  20.03.2020 г.