Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование: СБАЛНП/
Номер: 00826-2019-0010
Адрес на профила на купувача: https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/otkriti-proceduri
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е за доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София. В предмета на обществената поръчка се съдържат 175 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка. Оферти могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/12/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   942508   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.11.2019 г.  04.11.2019 г. 
2   942510   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.11.2019 г.  04.11.2019 г. 
3   978071   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.05.2020 г.  22.05.2020 г. 
4   978775   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.05.2020 г.  27.05.2020 г. 
5   983026   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
6   987217   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.07.2020 г.  13.07.2020 г. 
7   987223   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.07.2020 г.  13.07.2020 г. 
8   987229   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.07.2020 г.  13.07.2020 г. 
9   989051   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.07.2020 г.  29.07.2020 г. 
10   1015219   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.06.2021 г.  24.06.2021 г. 
11   1015229   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.06.2021 г.  24.06.2021 г. 
12   1015233   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.06.2021 г.  24.06.2021 г. 
13   1015236   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.06.2021 г.  24.06.2021 г. 
14   1017470   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
15   1017471   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
16   1017472   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.07.2021 г.  26.07.2021 г.