Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/
Номер: 00516-2019-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.gli.government.bg/page.php?c=110
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на 30 броя нови леки автомобили за осъществяване на контрол за прилагането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/11/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   940244   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.10.2019 г.  25.10.2019 г. 
2   940248   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2019 г.  25.10.2019 г. 
3   1000492   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.11.2020 г.  27.11.2020 г. 
4   1001557   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.12.2020 г.  04.12.2020 г.