Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0026
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/71
Процедура: Публично състезание
Описание: За седми път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана за набиране на проекти в рамките на Инвестиционна програма за климата. По тази програма се насърчава използването на електромобили. За финансиране могат да кандидатства централната администрация, каквато се явява ИАОС. Финансирането на проектите за насърчаване използването на електромобили е в размер – 20 000 (двадесет хиляди) лв. за изцяло електрически превозни средства категория М1 (4+1) места и N1 за всяко доставено превозно средство на базата на договор с доставчик, избран в съответствие със Закона за обществените поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/10/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   936850   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.10.2019 г.  03.10.2019 г. 
2   936851   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.10.2019 г.  03.10.2019 г.