Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0025
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/70
Процедура: Открита процедура
Описание: В момента определянето на свободни цианиди се извършва с наличните спектрофотометри, но границите на откриване и определяне не отговарят на минималните критерии за метода за анализ (30% от стандарта за качество на околната среда (СКОС) за свободен цианид, който е 1µg/l), съгласно чл. 84 от Наредба 1/2011г. за мониторинг на водите, транспонираща изискванията на Директива 2009/90/ЕО. Аналогично стои въпросът и при определянето на шествалентен хром, който е специфичен замърсител съгласно Наредба Н4- за характеризиране на повърхностните води. Настоящата обществена поръчка се открива под условие по смисъла на чл. 114 от ЗОП - при неосигурено финансиране.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/11/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   936571   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.10.2019 г.  07.10.2019 г. 
2   936575   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.10.2019 г.  07.10.2019 г. 
3   952283   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.01.2020 г.  06.01.2020 г. 
4   1019113   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.08.2021 г.  20.08.2021 г. 
5   1019114   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.08.2021 г.  20.08.2021 г.