Информация за преписката

Възложител: Община Смядово
Номер: 00627-2019-0008
Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на община Смядово“ в шест обособени позиции: ОП №1 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за структурните звена на Община Смядово“; ОП№2 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства, находящо се в гр. Смядово, на ул. „Калиакра“ № 1, УПИ II, квартал №12 по плана на гр.Смядово по проект „Качествена жизнена среда, път към социално включване“ ; ОП №3 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“; ОП №4 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички"; ОП №5 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект BG05M9OP001-2.040-0040 „Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино“; ОП 6 Доставка и монтаж на обзавеждане на ЦНСТ за пълнолетни с психични разстройства, запазена за хора с увреждания по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/09/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   932533   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.09.2019 г.  10.09.2019 г. 
2   932548   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.09.2019 г.  10.09.2019 г. 
3   952500   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.01.2020 г.  06.01.2020 г. 
4   954662   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2020 г.  17.01.2020 г. 
5   954665   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2020 г.  17.01.2020 г. 
6   982537   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г.