Информация за преписката

Възложител: Община Смядово
Номер: 00627-2019-0006
Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: Пълни и детайлни Технически спецификации по всяка от обособените позиции е отразено в изготвените и приложени Технически спецификации, както и в одобрената пълна техническа документация - инвестиционни проекти, с приложени обяснителни записки и количествени сметки, които са достъпни в профила на купувача на община Смядово.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/09/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   929109   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.08.2019 г.  21.08.2019 г. 
2   929116   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.08.2019 г.  21.08.2019 г. 
3   962407   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.02.2020 г.  27.02.2020 г. 
4   1030400   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.02.2022 г.  17.02.2022 г. 
5   1030403   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.02.2022 г.  17.02.2022 г.