Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0022
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19
Процедура: Публично състезание
Описание: Понастоящем контролните измервания на емисии на вредни вещества, изпускани от обекти с неподвижни източници се извършват от екипи на ЦЛ - София и РЛ-Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен. През 2014 год. чрез финансиране по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 год.” бяха закупени и доставени 3 броя нови МАС за извършване на измервания на емисии /РЛ-Варна, Русе и Стара Загора/ и 4 броя системи за набиране на прах в емисии /ЦЛ - София и РЛ-Варна, Русе и Стара Загора/. Във връзка с изпълнение на изискванията на стандарти: БДС ISO 9096:2017 “Емисии от стационарни източници. Ръчно определяне на масовата концентрация на прахови частици”; БДС ЕN 14790:2017 “Емисии от стационарни източници. Определяне на водни пари в тръбопроводи. Стандартен референтен метод” е необходимо закупуването на 3 броя изокинетични системи за прах /за екипите на РЛ-Пловдив, Плевен и Бургас / и на 4 броя обогреваеми сонди /за екипите на ЦЛ-София и РЛ-Варна, Русе и Стара Загора/.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   929024   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.08.2019 г.  20.08.2019 г. 
2   929025   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.08.2019 г.  20.08.2019 г. 
3   959165   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.02.2020 г.  10.02.2020 г. 
4   995036   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.09.2020 г.  24.09.2020 г. 
5   1019116   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.08.2021 г.  20.08.2021 г. 
6   1019119   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.08.2021 г.  20.08.2021 г.