Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0018
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка е доставка на компютърна и периферна техника, сървърно и комуникационно оборудване, необходими за подобряването работата на служителите на ИАОС, и на информационната и комуникационна структура на ИАОС. Необходимо е закупуването на 1 бр. сървър, 27 бр. компютърни конфигурации, 8 бр. монитор за работна станция, 16 броя мултифункционални устройства, 10 броя лаптопи, 4 бр. UPS, 3 бр. UPS с допълнителен акумулаторен блок за поддържане на токозахранването, 2 бр. Eaton UPS Network card-MS, 1 бр. компресор с балон, 2 бр. комутатор 24 x 1GB порта, 2 бр. комутатор 16х1GB порта, 2 бр. комутатор, 2 бр. рутер
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/08/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   927206   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.08.2019 г.  09.08.2019 г. 
2   927208   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.08.2019 г.  09.08.2019 г. 
3   945061   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.11.2019 г.  19.11.2019 г.