Информация за преписката

Възложител: Община Смядово
Номер: 00627-2019-0005
Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: Пълни и детайлни Технически спецификации по всяка от обособените позиции и специфициране на конкретните видове работи и съответните необходими количества за изпълнението им е отразено в изготвените и приложени Технически спецификации, както и в одобрената пълна техническа документация - инвестиционни проекти, с приложени обяснителни записки и количествени сметки, които са достъпни в профила на купувача на община Смядово.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/08/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   926225   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.08.2019 г.  05.08.2019 г. 
2   926231   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.08.2019 г.  05.08.2019 г. 
3   961430   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.02.2020 г.  21.02.2020 г. 
4   997253   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         15.10.2020 г.  15.10.2020 г. 
5   997256   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         15.10.2020 г.  15.10.2020 г. 
6   1024582   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         02.12.2021 г.  02.12.2021 г. 
7   1024586   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         02.12.2021 г.  02.12.2021 г. 
8   1030389   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.02.2022 г.  17.02.2022 г. 
9   1030390   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.02.2022 г.  17.02.2022 г.