Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0014
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/59
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Повишаването на професионалната компетентност на служителите от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)“ и подобряване качеството на тяхната работа е от съществено значение за дейността на Агенцията. Основната цел на проектното предложение е да се подобрят специализираните знания и умения на служителите чрез провеждане на специализирани обучения за придобиване на специфични умения. Проектът предвижда провеждане на 9 обучения за общо 133 служители от специализираната администрация на ИАОС, които ще преминат едно или повече обучения. Специализираните обучения, които ще се реализират чрез проекта, ще допринесат за по-ефективно и ефикасно изпълнение на служебните ангажименти на служителите. Обученията са в областта на лабораторно-аналитичната дейност, информационните технологии, специализирана статистика, публичност и комуникации.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   925027   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.07.2019 г.  29.07.2019 г.