Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0011
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19
Процедура: Открита процедура
Описание: Изградената Национална автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух е предзназначена за непрекъснат мониторинг на качеството на въздуха на територията на цялата страна, чрез който се осъществява контрол на основните му замърсители. Информацията за състоянието на атмосферния въздух постъпва в РИОСВ и ИАОС, където се обработва и анализира и служи за издаване на ежедневни и тримесечни бюлетини за качеството на атмосферния въздух и Национален доклад за състоянието на околната среда в Република България. Допълнително се докладват данни и до Европейската агенция по околна среда. Националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух в реално време е специализирана система с общоназионално значение за наблюдение и мерки по защита на населението и икономиката, която трябва да функционира непрекъснато, което налага и необходимостта от осигуряване на сервизното й обслужване и поддръжка и доставка на резервни части.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/07/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   917203   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.06.2019 г.  20.06.2019 г. 
2   917209   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.06.2019 г.  20.06.2019 г. 
3   937437   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.10.2019 г.  10.10.2019 г.