Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0010
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/52
Процедура: Открита процедура
Описание: Във връзка с необходимостта от обезпечаване работата на лабораториите в ИАОС, гарантиране достоверността на получените резултати и проведените изпитвания на компонентите на околната среда, в съответствие с изискванията за качеството, съгласно стандарт БДС EN ISO /UEC 17025 е необходимо обявяването на обществена поръчка с предмет „Доставка на стъклария, консумативи и други материали“. Целта на планираната поръчка е в рамките на 24 месеца да бъдат осигурени необходимите консумативи и стъклария за извършване на изпитвания и измервания на извадки от компоненти на околната среда, във връзка с утвърдените мониторингови програми, сигнали за замърсяване, констатирани превишения на стойностите на определени характеристики, допълнителни възлагания от страна на РИОСВ, БД, МОСВ, други държавни институции както и външни клиенти.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/07/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   916739   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.06.2019 г.  17.06.2019 г. 
2   916741   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.06.2019 г.  17.06.2019 г. 
3   926492   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2019 г.  08.08.2019 г. 
4   983583   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
5   1017854   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.08.2021 г.  02.08.2021 г. 
6   1017855   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.08.2021 г.  02.08.2021 г. 
7   1019118   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.08.2021 г.  20.08.2021 г. 
8   1035777   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.06.2022 г.  29.06.2022 г.