Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Номер: 00571-2019-0010
Адрес на профила на купувача: http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=355
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Предметът на поръчката включва сервизна поддръжка, ремонт и техническо обслужване на специализирано оборудване (системи и агрегати KAISER AG) на каналочистачни машини, с включена доставка и монтаж на необходимите за целта резервни части и консумативи. При предоставянето на услугите, предмет на поръчката, Изпълнителят следва да спазва всички законови разпоредби и установени норми за безопасност. Дейностите по предмета на поръчката ще бъдат осъществявани в сервиза на Изпълнителя с негови труд, резервни части и материали. Експлоатацията на специализираното оборудване е задължение на Възложителя, звено „Канализация“. Специализираното оборудване „KAISER AG“ подлежи на техническо обслужване и поддръжка, съгласно схемата за техническо обслужване и поддръжка, дадена от производителя. При извършване на обслужването и поддръжката Изпълнителят е длъжен да спазва предписанията на производителя и в пълен обем да изпълнява необходимите за това дейности. Изисквания: - Прогнозната стойност на обществената поръчка за срок от 36 (тридесет и шест) месеца е 400 000,00 (четиристотин хиляди) лева без ДДС. - Ремонт на оборудване или част от него ще бъде извършван при настъпили обстоятелства за това - повреда на машина/резервна част/детайл или преминали работни часове, в зависимост от работния режим; - Допълнителни дейности ще бъдат осъществявани само при наложителна необходимост от извършването им, при съответната констатация от извършителя на ремонта. Същият представя пред Възложителя в писмен вид необходимостта от извършването на съответната допълнителна дейност и я реализира след получаване на потвърждение от страна на Възложителя; - Разходите при повреда на доставена резервна част или детайл, които са в гаранционен срок, се поемат от Изпълнителя, който отстранява повредата в определен срок или доставя нова стока за своя сметка; - Сервизът обхваща поддръжка, ремонт планов (гаранционен), извънпланов (авариен) и извънгаранционен сервиз на оборудването. Изпълнителят ще предоставят пълно обслужване по поддръжка, ремонт (гаранционен и авариен) на процесното оборудване в собствена база, със собствен персонал с необходимата квалификация за осъществяване на сервизна поддръжка, резервни части и консумативи; - Срокът за реакция при извънпланови (аварийни) ремонти започва да тече от датата и часа на информиране от страна на представител на Възложителя на съответния служител на Изпълнителя чрез факс и/или имейл; - Гаранционният срок при извършения ремонт в сервиза на Изпълнителя е минимум 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване без възражения от страна на Възложителя приемо–предавателен протокол; - Изпълнителят осигурява необходимите резервни части и консумативи в рамките на договорения срок за ремонта. Те трябва да са оригинални - от производителя на марката. При поискване от страна на Възложителя, Изпълнителят представя сертификат/и за произход на резервните части; - Всички масла, смазочни материали и консумативи, необходими за обслужването на специализираното оборудване, трябва да отговарят на изискванията, определени от производителя на марката за съответния модел. Маслата и смазочните материали трябва да се съхраняват в запечатани контейнери, както са доставени от производителя, и да бъдат обозначени с наименованието и типа на маслото или смазочния материал. Не могат да се използват масла или смазочни материали, които са замърсени с прах, песъчинки, вода или други примеси; - Изпълнителят се задължава да предоставя специализираните надстройки на каналочистачните машини напълно оборудвани и готови за път в съответствие с договорените спецификации и действащите стандарти за безопасност, като се прилагат общите условия и законовите разпоредби в областта на БЗР; - Изпълнителят ще води дневници на извършените ремонти на всяко специализирано оборудване, като при поискване от страна на Възложителя ще предоставя копие от тях.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   914392   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.05.2019 г.  31.05.2019 г. 
2   921795   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         12.07.2019 г.  12.07.2019 г. 
3   1037460   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.08.2022 г.  31.08.2022 г.