Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0006
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/46
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката е пробонабиране и извършване анализ на органични замърсители в повърхностни води и седименти, като пунктовете са разположени из цялата страна. Обществената поръчка е структурирана в 2 (две) обособени позиции, разделени според вида на матрицата и периода на изпълнение. Целта на тази поръчка е получаване на данни за извършване на мониторинг съгласно изискванията на чл. 12 от Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители (изм. и доп. бр. 97 от 11.12.2015г.) и докладване на резултатите на ЕК в съответствие с чл. 13 от същата Наредба.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/05/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   906161   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.04.2019 г.  08.04.2019 г. 
2   906162   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.04.2019 г.  08.04.2019 г. 
3   920798   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2019 г.  11.07.2019 г. 
4   1017623   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
5   1017669   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)       29.07.2021 г.  02.08.2021 г.