Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0005
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/45
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнителят извършва пробонабиране еднократно за матрица седименти в 79 (седемдесет и девет) пункта. За всеки пункт се анализира по една съставна смесена проба, представляваща минимум три единични паралелни такива. Изпълнителят изготвя протокол, съдържащ информация за пункта, условия на пробовземане, количества от пробата, дата и др. Изпълнителят съхранява и транспортира пробите до лабораторията за изпитване по начин, който да запази тяхната идентичност и цялост на опаковката и в съответствие с изискванията на БДС ISO 5667-12:2017 и БДС EN ISO 5667-15:2009 или еквивалентни.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/05/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   906157   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.04.2019 г.  08.04.2019 г. 
2   906160   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.04.2019 г.  08.04.2019 г. 
3   918937   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.06.2019 г.  01.07.2019 г. 
4   1017620   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.07.2021 г.  28.07.2021 г.